Wednesday 10 June 2009

SYARIAT ISLAM DALAM PERSOALAN PENUBUHAN PARTI, ORGANISASI, DAN JEMAAH

“Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama-Nya dan mereka menjadi bergolongan, tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu kepada mereka. Sesungguhnya urusan mereka hanyalah terserah kepada Allah, kemudian Allah akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat.” (al-An’am 6: 199)

Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan, “Pemeluk agama sebelumnya berselisih di antara satu sama lain di dalam pola berfikir. Maisng-maisng mengaku bahawa kelompoknya yang benar, umat ini pun berselisih satu sama lain di dalam beragama, semuanya tersesat kecuali satu iaitu ahlu sunnah wal jama’ah, iaitu mereka yang berpegang teguh dengan al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah s.a.w. dan generasi pertama dari kalangan sahabat radhiyallahu ‘anhum, dan para tabi’in dan para ulama muslimin (salaf) dahulu dan sekarang, sebagaimana diriwayatkan oleh imam al-Hakim di dalam kitab Mustadraknya ketika Rasulullah s.a.w. ditanya berkenaan golongan yang selamat, maka beliau s.a.w. menjawab: “Mereka adalah orang yang mengikuti Sunnahku pada hari ini dan sahabatku.”” (Tafsir Ibnu Katsir, 5/282)

Ibnu Katsir rahimahullah berkata: “Orang-orang musyrik suka mengganti dan mengubah agamanya, mereka beriman terhadap sebahagian akan tetapi menolak sebahagian yang lain. Mereka meninggalkan agamanya seperti orang Yahudi, Nashrani, Majusi, penyembah berhala dan semua pengikut agama yang bathil sebagaimana dicantumkan di dalam ayat ini.” (Tafsir Ibnu Katsir, 6/282)

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui dengan kembali bertaubat kepada-Nya dan bertakwalah kepada-Nya serta dirikanlah shalat dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah yaitu orang-orang yang memecah-belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka.” (ar-Rum 30: 30-32)

Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan: “Tidak boleh bagi siapa pun mengangkat orang, mengajak umat ini mengikut pola hidup dan peraturannya, suka dan membenci kerana nya selain Nabi s.a.w. dan ijma’ Ulama Sunnah. Ada pun ciri ahli bid’ah, mereka mengangkat pemimpin dari umat ini, atau membuat peraturan yang mengakibatkan umat berpecah-belah, mereka mencintai umat kerana mengikuti peraturan golongan-golongannya dan memusuhi orang yang tidak mengikuti golongannya.” (Dar’ut Ta’arudh, 1/149)

Seterusnya, beliau rahimahullah menyatakan: “Dan tidak boleh seorang pun membuat undang-undang yang dia menyenangi orang atau memusuhinya dengan dasar peraturannya, bukan peraturan yang tercantum dalam al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah s.a.w. (Majmu’ Fatawa Ibnu Taimiyah, 20/164)

Sheikh Soleh Fauzan rahimahullah (anggota Kibarul Ulama Saudi Arabia) ditanya: “Kita sering mendengar istilah jama’ah-jama’ah (golongan-golongan) Islam pada zaman sekarang yang telah menyebar di dunia. Dari mana istilah penamaan ini?” Beliau rahimahullah menjawab: “Rasulullah s.a.w. telah memberitahu kepada kita cara beramal, beliau tidaklah meninggalkan sesuatu yang dapat mendekatkan umat ini kepada Allah melainkan beliau telah menjelaskannya, dan tidaklah meninggalkan sesuatu yang membuat manusia jauh dari Allah melainkan beliau telah menjelaskannya. Termasuk perkara yang kamu tanyakan ini, beliau s.a.w. bersabda (maksudnya): “Sesungguhnya barangsiapa di antara kalian hidup (setelah aku meninggal dunia) akan menjumpai perselisihan yang banyak.” Bagaimana cara mengatasinya ketika perkara ini terjadi? Beliau s.a.w. bersabda: “Wajib bagimu berpegang kepada Sunnahku dan Sunnah Khulafaur Rasyidin yang mendapat petunjuk sesudahku, hendaklah kamu berpegang kepadanya, dan gigitlah dengan gigi gerahammu, jauhkan dirimu dari perkara baru, kerana setiap perkara baru itu bid’ah, dan setiap bid’ah itu sesat.” (Disahihkan oleh Sheikh al-Albani, di dalam al-Irwa’, 2455) Maka dari jema’ah yang ada, apabila dia berdiri di atas petunjuk Nabi s.a.w. dan para sahabatnya, terutamanya Khulafaur Rasyidin dan dalam abad yang mulia, maka jema’ah dan golongan di mana sahaja kita masuk di dalamnya, dan wajib kita bekerja sama dengan mereka. Adapun jema’ah yang menyelisihi petunjuk Nabi s.a.w., kita wajib menjauhinya, walaupun dia mengatakan jema’ah Islamiyah. Yang menadi ukuran bukanlah nama, akan tetapi hakikat/kentaannya. Adapun nama memang banyak dan marak kita saksikan di mana-mana, akan tetapi jelas salah dan bathil juga. Rasulullah s.a.w. bersabda: “Telah berpecah orang Yahudi menjadi tujuh puluh satu golongan, dan orang Nashrani menjadi tujuh puluh dua golongan, dan akan berpecah umat ini menjadi tujuh puluh tiga golongan, semua di neraka kecuali satu.” Kami berkata, “Siapa dia wahai Rasulullah s.a.w.?” Beliau s.a.w. menjawab: “Orang yang berpijak seperti aku pada hari ini dan berpijak kepada jalan sahabatku.” Keterangan ini jelas dan terang. Jika kita menjumpai jama’ah dan ini tandanya, mereka mengikuti Sunnah Rasulullah s.a.w. dan para sahabatnya, maka mereka golongan Islam yang benar. Adapun jama’ah yang meyelisihi jalan ini, dan berjalan di atas jalan lain, jama’ah itu bukan golongan kita, dan kami pun bukan golongan mereka, kita tidak masuk di dalamnya, dan mereka pun tidak masuk golongan kita, mereka bukan dinamakan jama’ah, akan tetapi mereka itu firqoh (golongan pemecah belah) dari firqoh yang menyimpang. Kerana istilah jema’ah tidaklah ada melainkan di atas manhaj yang benar, yang manusia bersatu di atasnya, sedangkan kebathilan pasti memecah-belah dan tidak menyatukan.

Allah s.w.t. berfirman:

...dan jika kalian berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan (dengan kamu)... (al-Baqarah 2: 137) (al-Ajwibah al-Mufidah an As’olatil Manahijil Jadidah, 6-8)

Sheikh Bakar bin Abdullah Abu Zaid (Anggota Kibarul Ulama Saudi arabia) menyatakan: “Tidak boleh diangkat seorang pun untuk mengajak umat ini menuju ke jalannya melainkan Nabi kita s.a.w. dan Rasul kita Muhammad s.a.w. Barangsiapa yang mengangkat selain Nabi s.a.w. sebagai panduan hidup, maka dia tersesat dan ahli bid’ah.” (Hukmal Intima’ Illal Firoq wal Ahzab wa Jama’at Islamiyah, 96-97)

Sheikh Abu anas Ali menyatakan: “Sesungguhnya parti dan golongan yang memilki peraturan yang menyelisihi al-Qur’an dan as-Sunnah ditolak oleh ajaran Islam, kerana tidak ada dalil dari al-Qur’an dan hadis yang membolehkan umat Islam berparti dan bergolong-golong, justeru sebaliknya kita jumpai banyak dalil yang mencela berdirinya beberapa parti dan golongan, contohnya adalah firman-Nya yang tercantum dalam surah al-An’am, 6: 159, dan ar-Rum 30: 32, bahkan dampakkesan yang kita ketahui dengan adanya banyak parti dan golongan datu sama lain saling menjelekkan, mencaci dan memfasikkan, bahkan boleh jadi lebih daripada itu, mengkafirkan yang lain tanpa dalil (Kaifa Nualiju Waqanal Alim, 199-200)

Benarkah Dakwah Tidak Akan Maju Tanpa Organisasi?

Sheikh Abu Anas Ali berkata:

“Ada orang yang berkata: “Tidak mungkin dakwah akan tertegak dan tersebar melainkan apabila di bawah naungan parti atau golongan.” Maka kami jawab: Sheikh Ibnu Uthaimin berkata: “Pendapat ini adalah salah, bahkan sebaliknya dakwah menjadi kuat dan tersebar tatkala manusia kuat berpegang teguh kepada al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah s.a.w. dan orang yang paling banyak mengikuti jejak Nabi s.a.w. dan para sahabat. Ketahuilah wahai para pemuda! Sesungguhnya banyaknya jema’ah atau golongan adalah fakta yang menyakitkan dan bukan fakta yang menyihatkan. Saya berpendapat hendaknya umat Islam satu parti sahaja, iaitu yang kembali kepada al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah s.a.w.”.” (as-Shohwatul Islamiyah Dhowabith wa Taujihat oleh Sheikh Ibnu Uthaimin, 258-259)

Sheikh Ibnu Uthaimin rahimahullah berkata: “Adapun umat yang berpecah-belah menjadi sekian banyak golongan sehingga masing-masing mengatakan dia yang paling benar, bukan hanya ini saja, bahkan mereka menganggap sesat golongan lain, membid’ahkan golongan lain, membuat orang menjauhi kelompok lain, maka tidaklah diragukan bahawa ini adalah pendiskreditan dan cacat bagi umat Islam. Ini merupakan senjata yang paling kuat untuk membinasakan kebangkitan Islam yang penuh barokah ini. Maka kami perlu menasihati saudara-saudara kami, hendaknya kalian bersatu, hindari perpecahan, kembalilah kepada jalan yang haq. Inilah kewajban setiap umat Islam. (Kajian rutin setiap bulan oleh Sheikh Ibnu Uthaimin, edisi pertama, hlm. 31)

Sheikh al-Muhaddis Muhammad Nashiruddin al-Albani ketika ditanya, “Bagaimana menurut pandangan syari’at Islam, kaum muslimin bergolong-golong, berparti yang berbeza, berorganisasi Islam, padahal satu sama lain berbeza sistemnya, caranya, seruannya, aqidahnya, dan berbeza pula landasan yang menjadi pegangan mereka, padahal golongan yang benar hanya satu sebagaimana yang disebut di dalam hadis yang sahih?” Beliau menjawab: “Tidaklah ragu bagi orang yang berilmu al-Qur’an dan as-Sunnah dan memahaminya dengan pemahaman salafus soleh yang diredhai Allah ‘azza wa jalla, bahawa berparti, bergabung dalam kelompok-kelompok yang berbeza pola berfikirnya, ini adalah yang pertama. Dan manhaj atau cara serta sarana yang berbeza pula, ini yang kedua, maka tidaklah Islam membolehkan hal ini sedikitpun, bahkan Allah Pencipta kita melarang kita berpecah-belah bukan hanya dengan satu ayat, sebagai contoh, surah ar-Rum 30: 32, Hud 11: 118-119. Di dalam ayat ini Allah ‘azza wa jalla tidak mengecualikan perselisihan yang terjadi, kerana ini merupakan kehendak kauni yang harus terjadi, bukan kehendak syar’i, maka Allah hanya mengecualikan golongan yang dirahmati, iaitu (yang maksudnya), “Kecuali orang yang dirahmati oleh Rabbmu.” (Hud 11: 119)” (Fatwa Sheikh al-Albani, Rakaman kaset no. 608, atau lihat kitab Kaifa Nualiju Waqianal Alim, 201)

Sheikh Ibnu Jibrin tatkala ditanya: “Bagaimana hukumnya umat Islam mendirikan parti politik?” Beliau menjawab: “Islam mengajak kita bersatu, dan melarang kita berpecah-belah, orang Islam dilarang berpecah-belah berdasarkan firman-Nya di dalam surah Ali Imran 3: 105, Surah ar-Rum 30: 31-32.

Dari keterangan ulama sunnah di atas, nampak jelas bahawa kenyataan yang ada, parti dan golongan yang landasannya menyimpang dari Sunnah tidaklah menjadi sebab berkembangnya dakwah Islamiyah, akan tetapi sebaliknya merosak aqidah umat. Berapa banyak para tokoh parti menghalalkan yang haram, menghalalkan bid’ah dan syirik, mencintai dengan agama selain Islam kerana ingin mencari pengikut dan ingin mencari ekrusi. Akan tetapi sebaliknya berdakwah yang dilakukan oleh perorangan dari kalangan ulama Sunnah yang kembali kepada pemahaman salafus soleh, mereka berhasil, mereka bersatu, walaupun di lain tempat dan waktu. Lihatlah kepada dakwah Imam Ahmad rahimahullah, Ahli Hadis, Ahli Fiqh, dan ahli Tafsir salafus soleh, Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahhab dan ulama Sunnah yang baru sahaja meninggal dunia, misalnya Ibnu Baz, al-Albani, Ibnu Uthaimin, yang lainnya sama ada yang telah meninggal dunia atau yang masih hidup, dakwah mereka nyata, menerangi penduduk dunia, rahmatan lil ‘alamin. Mereka berhasil membanteras kemusyrikan dan kebid’ahan, penyakit yang sangat berbahaya di dunia yang merosakkan tauhid dan Sunnah, padahal mereka tidak mendirikan parti, organisasi dan jama’ah yang tersesat.

Bahaya Fanatik Golongan

Sheikh Robee’ bin Hadi al-Madkhali berkata: “Sesungguhnya sebahagian ulama telah menjelaskan kerosakan yang disebabkan oleh manusia yang fanatik kepada mazhab-mazhab atau golongan, di antaranya Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, beliau menjelaskan kerosakannya sebagai berikut:

1 – Menentang nash yang kuat dari al-Qur’an dan Sunnah, kerana fanatik kepada golongan, dan kadang-kala merasa cukup dengan pendapat saja.

Penulis berkata: “Memang demikian kenyataannya, banyak pengikut terkena sihir dan tertipu oleh pemimpinnya, sehingga agama adalah apa kata pemimpinnya.”

2 – Mengambil hadis lemah dan palsu sebagai dasar untuk mempertahankan pendapatnya, bahkan mereka berdusta dan berani membuat hadis untuk medukung pendapatnya.

Penulis berkata: “Di antara ciri ahli bid’ah, mereka menolak hadis yang sahih dan mengambil hadis yang lemah.”

3 – Mereka mendahulukan pendapat orang yang dianggap berilmu pada zaman sekarang daripada ilmu ulama salafus soleh.

Penulis berkata: “Benar, kerana ulama salaf pada zaman dahulu dianggap tidak tahu fiqhul waqi’ atau politik, dan dituduh dengan tuduhan yang buruk.”

4 – Terjerat oleh pendapat perorangan, dan tidak mahu mengambil ilmu atau kebenaran mazhab yang lain, tidak mahu membaca nasihat ulama, dikeranakan fanatik kepada pemimpinnya.

Penulis berkata: “Memang demikian, tidak sedikit pemimpin yang rosak aqidah dan moralnya, akan tetapi kerana jadi pemimpin, menjadi cermin hidup oleh pengikutnya.”

5 – Umumnya ketetapan atau anggaran dasar setiap golongan sunyi dari dalil syar’i bahakan membencinya.

Penulis berkata: “Benar, bagaimana tidak, kerana kelompok perumusnya adalah dari pelbagai macam aliran, sedangkan ketetapan diambil dengan suara terbanyak, mana yang banyak, itulah yang menang.

6 – Tersebarnya taqlid, jumud dan tertutupnya pintu ijtihad. (Diringkaskan dari at-Taashub al-Dzamim wa atsarohu, oleh Dr. Robee’ bin Hadi Umair al-Madkhali, 5-15)

Sheikh Bakat bin Abdillah Abu Zaid menjelaskan ada empat puluh satu behaya dengan berdirinya parti dan golongan Islam, di antaranya:

1 – Mereka mengikat wala’ dan bara’ atau menyenangi dan membenci orang kerana golongan.

2 – Kebanyakan kelompok/golongan yang menamakan dirinya kelompok/golongan Islam merosakkan Islam, lihat kelompok Baha’iyah dan Qodyaniyah.

3 – Kami bertanya: “Apakah setiap parti membolehkan apabila ditandingi oleh parti yang lain di dalam suatu negeri? Jika dijawab boleh, ini adalah jawaban yang tidak masuk akal, dan tidak ingin umat ini menjadi baik. Jika tidak boleh, bagaimana membolehkan dirinya dan melarang orang lain pula? Padahal semua parti menurut dugaan mereka ingin membela Islam.”

4 – Berapa banyak parti yang dasarnya hanya politik belaka, sunyi dari kaedah Islam, yang akhirnya merosak Islam dan dakwah Islam menjadi suram.

5 – Dengan adanya beberapa golongan di dalam tubuh kaum muslimin menunjukkan adanya perpecahan di dalamnya.

6 – Dengan banyaknya parti, dakwah amal Islami akan ditinggalkan.

7 – Masing-masing parti dan golongan menyembunyikan kebenaran Islam kerana penyakit fanatik golongan.

8 – Parti dan golongan pasti merosak persaudaraan umat Islam.

9 – Dengan berdirinya banyak golongan pasti mencela dan memberi gelar yang buruk kepada golongan lain. Ini adalah ciri orang jahiliyyah yang merosakkan agama.

10 – Parti dan golongan dibangunkan atas dasar suara yang banyak, tidak mahu dikritik dan dibantah.

11 – Pada awalnya parti itu dibangun untuk mewujudkan amal Islami agar menjadi insan yang bertauhid, akan tetapi pada umumnya berubah menjadi bentuk yang aneh pada tubuh umat, kerana ingin menyaingi parti yang lain.

12 – Bahaya yang paling nampak dengan berdirinya golongan dan parti adalah lenyapnya dakwah menuju ke jalan Allah sesuai dengan sunnah Nabi s.a.w..

13 – Dakwah yang dilakukan parti dibangun atas dasar pola berfikir dan rancangan kelompoknya.

Inuilah sebahagian bahaya akibat munculnya banyak parti dan golongan. Bagi yang ingin mengetahui bahaya yang lain, silakan merujuk kitab Hukmul Intima’ Ilal Firoq wal Ahzab wal Jamaa’at al-Islamiyah oleh sheikh Bakr Abdullah Abu Zaid, hlm. 135-152.


an-nawawi.blogspot.com

No comments: