Tuesday 2 June 2009

Sikap Rakyat Terhadap Pemerintah Yang Dianjurkan Rasulullah s.a.w.

Sesungguhnya taat kepada penguasa adalah termasuk ke dalam dasar aqidah/i’tiqad Ahlus Sunnah wal Jama’ah. Tidak ada yang menyelisihi aqidah ini kecuali kelompok yang jahil atau pengikut hawa nafsu. Cukuplah usaha yang bersungguh-sungguh dari para ulama dalam menjelaskan aqidah yang murni ini di dalam kitab-kitab mereka sebagai bukti akan agungnya dan keutamaan kewajiban taat kepada penguasa/pemerintah/kerajaan. Bahkan dahulu dikatakan: “Enam puluh tahun bersama penguasa yang zalim itu adalah lebih baik daripada semalam tanpa penguasa.” (Fiqh as-Siyasah asy-Syar’iah, hal. 121, DR. Kholid al-Anbari Dar Minhaj)

Kewajiban mendengar dan taat kepada penguasa terletak kepada seluruh perkara yang bukan perkara maksiat kepada Allah s.w.t., kerana tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam soal kemaksiatan kepada Allah. Dalil-dalil yang menerangkan usul yang agung ini di antaranya adalah sebagai berikut:

Allah s.w.t. berfirman;

Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah Rasul(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berselisihan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan Hari Kemudian. Yang demikian itu adalah lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Surah an-Nisa [4]: 59)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Rahimahullah menyatakan:

“Ulil Amri mencakupi dua golongan, iaitu ulama dan penguasa.” (Majmu’ Fatawa, 18/158) (Lihat pula 
Tafsir at-Thobari, 5/93, Ibnu Katsir, 1/530, Fathul Bari, 8/254, Risalah at-Tabukiah, hal. 47)

Rasulullah Shalallahu 'alaihi wa Sallam juga bersabda;

Wajib bagi seorang muslim untuk mendengar dan taat (kepada penguasa) dalam perkara yang ia senangi dan ia benci kecuali apabila diperintah berbuat kemaksiatan. Apabila penguasa memerintahkan melakukan kemaksiatan maka tidak perlu didengari dan ditaati (kemaksiatan itu). (Hadis Riwayat Bukhari 13/121, Muslim 3/1469)

Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani Rahimahullah menyatakan: “Hadis ini menunjukkan wajibnya taat kepada penguasa, hal itu berlaku dalam perkara yang bukan maksiat. Hikmahnya taat kepada penguasa adalah agar menjaga persatuan kalimat, kerana yang dinamakan sebagai perpecahan adalah kehancuran.” (
Fathul Bari, 13/112)

Wajibnya taat kepada penguasa adalah bersifat umum, tidak kira sama ada kepada penguasa yang baik atau yang zalim selama mana mereka masih muslim, mengerjakan solat, tidak boleh memberontak sehinggalah jelas kekafirannya. Inilah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jama’ah, mereka mendahulukan nash-nash (dalil-dalil) syar’i dan tidak mengikut hawa nafsu. Persoalan ini berbeza dengan keyakinan sebahagian kelompok Islam yang membolehkan memberontak apabila melihat penguasa berlaku zalim (merupakan salah satu sifat/sikap puak Khawarij), atau kelompok yang terlalu menganggap suci penguasa hingga maksum dan tidak perlu menasihatinya!! (Ini berlaku di dalam kaum Syi’ah/Rafidhah). Allahu al-Musta’an. (Perbahasan ini banyak mengambil hujjah-hujjah dari dua sumber utama 
Muamalatul Hukkam Fi Dhauil Kitab was Sunnah oleh Abdus Salam bin Barjas, al-Wardul Maqthuf oleh Fauzi al-Atsari dengan sedikit tambahan oleh penulis)

ADAB KEPADA PENGUASA

Islam mengatur bagaimana seharusnya hubungan di antara rakyat dengan penguasa, agar hubungan ini berjalan dengan harmoni sehingga terbentuklah sebuah susunan/jalinan masyarakat yang diidam-idamkan. Berikut ini adalah sebahagian adab kepada penguasa;

1. Menghormati penguasa

Islam sangat memuliakan penguasa, ini adalah kerana beratnya tugas yang mereka tanggung/pikul. Tidak boleh bagi sesiapa pun untuk memperlekehkan penguasa, sama ada dengan celaan, ghibah (umpatan) atau yang selainnya. Namun amat mendukacitakan ajaran yang mulia ini (yang berlandaskan al-Qur’an & as-Sunnah) sudah banyak dilupakan oleh sebahagian kaum muslimin. Jangan hairan seandainya ada penguasa dijatuhkan kehormatannya (diaibkan), dicela dan direndahkan. Ketahuilah wahai saudaraku, Rasulullah melarang keras sikap merendah-rendahkan penguasa, Baginda Shalallahu 'alaihi wa Sallam bersabda;

Para penguasa adalah naungan Allah di muka bumi. Barangsiapa yang memuliakan penguasa, Allah akan memuliakannya. Barangsiapa yang menghina penguasa, Allah akan menghinakan dia. (Hadis Riwayat Baihaqi 17/6, as-Sunnah, Ibnu Abi Ashim, 2/698. Lihat as-Sahihah 5/376)

Imam Ibnu Abi Ashim dalam kitabnya as-Sunnah (2/727) dari Muawiyah bin Abi Sufyan dia berkata: “Ketika Abu Dzar keluar menuju Robadzah dia bertemu dengan sekelompok penduduk dari Iraq. Mereka berkata: ‘Wahai Abu Dzar kami sudah tahu apa yang dilakukan penguasa ke atas-mu, duduklah dan pasangkanlah bendera pemberontakan, maka orang-orang akan berhimpun bersamamu.’ Abu Dzar berkata: ‘Tenang.. tenang wahai saudara se-islam, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah bersabda: ‘Akan ada sepeninggalanku para penguasa. Hormatilah mereka, barangsiapa yang mencari-cari keburukannya, sungguh dia telah meruntuhkan dinding Islam. Tidak akan diterima taubatnya sehingga dia mengembalikan dinding yang dirosakkannya itu sebagaimana awalnya.”

Semoga Allah merahmati Sahl bin Abdullah at-Tustari yang telah berkata: “Manusia akan sentiasa berada dalam kebaikan selama mereka menghormati penguasa dan para ulama. Apabila mereka mengagungkan dua golongan ini, Allah akan memperbaiki dunia dan akhirat mereka. Apabila mereka merendahkannya, bererti mereka telah menghancurkan dunia dan akhirat mereka sendiri.” (
Tafsir al-Qurthubi, 5/260)

2. Jangan dicela

Mencela penguasa adalah kesalahan yang besar. Rasulullah Shalallahu 'alaihi wa Sallam bersabda;

Janganlah kalian mencela penguasa kalian, jangan kalian menipu dan membencinya. Bertakwa dan bersabarlah kepada Allah, sesungguhnya perkaranya dekat. (Hadis Riwayat al-Baihaqi dalam Syu’abul Iman 6/69, Ibnu Abi Ashim dalam as-Sunnah 2/488, Tahqiq DR. Basim Jawabirah dan beliau menghasankannya)

Ziyad bin Kusaib al-Adawi berkata: “Aku pernah bersama Abu Bakrah duduk di bawah mimbar Ibnu Amir yang sedang berkhutbah dan memakai pakaian tipis. Abu Bilal berkata: ‘Lihatlah pemimpin kita, dia memakai pakaian orang fasik!’ Abu Bakrah berkata: “Diamlah! Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah bersabda: Barangsiapa yang menghina penguasa Allah di muka bumi, Allah akan menghinakannya.” (
as-Sahihah, 5/376)

Larangan mencela penguasa bukan hanya kerana memelihara kehormatan kepada mereka semata, akan tetapi demi membendung dan mencegah kerosakan/keburukan yang besar. Tidak mustahil bahawa diawali dengan soal cela-mencela akan berakhir dengan pemberontakan. Fahamilah wahai saudaraku! Taatilah sunnah Rasulullah dan pendirian para sahabat-sahabat Rasulullah.


3. Ingkarul mungkar kepada penguasa

Amar ma’ruf nahi mungkar merupakan salah satu asas yang sangat penting di dalam agama ini. Tegaknya amar ma’ruf nahi mungkar akan membawa kepada lahirnya kebaikan dan menghapuskan pelbagai kebatilan/kemungkaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman;

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; mereka adalah orang-orang yang beruntung. (Surah Ali Imran [3]: 104)

Rasulullah Shalallahu 'alaihi wa Sallam bersabda;

Barangsiapa yang melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tangannya. Apabila tidak mampu maka dengan lisannya. Apabila tidak mampu maka dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemah iman. (Hadis Riwayat Muslim, 49. Ahmad 3/10, Abu Daud, 1140. Tirmidzi, 2172. Nasa’i 8/111. Ibnu Majah 1275. Ibnu Hibban 306)

Lantas apabila sudah jelas kewajiban amar ma’ruf nahi mungkar, bagaimanakah cara yang syar’i dalam mengingkari kemungkaran penguasa? Hal ini perlu difahami dengan baik, agar kita tidak tersalah dalam mengatur langkah sebagai seorang muslim yang taat dan soleh. Janganlah kerana terburu-buru mengikut nafsu, amar ma’ruf nahi mungkar yang diingini menatijahkan kepada kerosakan yang lebih parah lantaran kaedah yang salah dan menjauhi Sunnah.

Ibnu Nuhas Rahimahullah berkata: ‘Mencegah kesalahan penguasa tidak boleh dengan kekuatan tangan, tidak boleh mengangkat senjata, atau mengumpulkan orang untuk memberontak, kerana akan membangkitkan fitnah, menimbulkan keburukan dan menjatuhkan kewibawaan penguasa, bahkan berupaya mendorong rakyat untuk memberontak, menghancurkan negeri dan yang seumpamanya dan kejelekan yang tidak samar lagi.” (hal. 46)

Imam Ahmad rahimahullah berkata:

“Penguasa tidak boleh ditentang, kerana pedangnya terhunus.” (
al-Adab asy-Syar’iah, 1/197)

Imam Ibnu Muflih rahimahullah berkata: “Tidak boleh bagi seorang pun untuk mengingkari penguasa kecuali dengan nasihat dan peringatan dari hukuman dunia dan akhirat, perkara itu wajib dan selain itu tidak boleh.” (
al-Adab asySyar’iah, 1/195)

Manhaj Ahlus Sunnah dalam masalah ini adalah berusaha mengumpulkan hati manusia agar mencintai penguasa, menyebarkan rasa cinta di antara rakyat dan penguasa, menunjuki rakyat agar bersabar atas keburukan penguasa walaupun penguasa mereka memonopoli terhadap harta, dan perbuatan zalimnya dan lain-lain. Istiqamah menasihati penguasa dengan rahsia, memperingatkan penguasa dari kemungkaran secara umum tanpa menyebutkan individu orangnya, seperti memperingatkan bahaya zina secara umum, riba secara umum, korupsi (penyelwengan) secara umum dan yang seumpamanya. (
Muamalatul Hukkam, hal. 111)

Renungilah penjelasan ini wahai saudaraku, fahamilah dan berfikirlah dengan akal yang sihat, terimalah dengan hati yang terbuka nescaya engkau akan selamat dari jeratan dan hembusan syubhat orang yang menyimpang dari jalan yang lurus ini.


4. Menasihati secara rahsia

Penguasa adalah sebahagian dari kaum muslimin, mereka berhak dinasihati. Akan tetapi menasihati penguasa tidak sama seperti menasihati orang lain, renungilah hadis berikut;

Barangsiapa yang hendak menasihati penguasa, janganlah ia menampakkannya secara terang-terangan, akan tetapi hendaklah ia memegang tangannya, kemudian bersendirian dengannya. Apabila penguasa itu mahu menerima nasihat, maka itulah yang diinginkan. Apabila tidak, sesungguhnya dia (yang menasihati) telah menunaikan kewajibannya. (Hadis Riwayat Ibnu Abi Ashim 2/507, Ahmad 3/403, Hakim 3/290, hadis ini disahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam
Dhilalil Jannah, hal. 507)

Imam al-Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan bahawasanya Usamah bin Zaid pernah ditanya:

“Tidakkah engkau menemui Utsman kemudian menasihatinya?” Beliau menjawab: “Apakah kamu fikir aku tidak menasihatinya kecuali harus memberitahumu?! Sungguh aku telah menasihatinya dengan empat mata, dan aku tidak ingin membuka rahsia.” (Diriwayatkan oleh al-Bukhari 6/330, al-Fath 13/48, Muslim 4/2290)

Al-Hafizh Iyadh rahimahullah berkata:

“Maksud Usamah adalah dia tidak ingin membuka pintu pengingkaran kepada penguasa secara terang-terangan, kerana khuwatir timbul akibat yang buruk. Bahkan hendaklah mengingkari dengan lemah lembut, menasihati secara rahsia kerana hal itu lebih mudah diterima.” (Fathul 
Bari, 13/52)

Tempuhlah cara yang selamat ini wahai saudaraku seiman, nasihati penguasa secara rahsia dan bukanlah dengan terang-terangan (dipertontonkan), jangan menyebarkan keburukkannya di mimbar-mimbar bebas, di tempat-tempat umum, di pentas ceramah, media-media massa & cetak, majalah-majalah & risalah-risalah, demonstrasi, atau apa saja dari cara-cara yang menyelisihi prinsip Ahlus Sunnah. Janganlah kita tertipu dengan kebanyakan orang yang menempuh cara seperti itu walaupun mungkin niat pelakunya baik, kerana cara yang demikian adalah jelas menyelisihi manhaj Ahlus Sunnah.


5. Bersabar atas kezaliman

Bersabar atas kezaliman penguasa termasuk dasar/prinsip Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama’ah. Dalil-dalil dalam masalah ini sangat banyak, bahkan hadis-hadis dalam masalah ini mencapai darjat yang mutawatir. Allah s.w.t. berfirman;

Hai anakku, dirikanlah solat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah) (QS. Luqman [31]: 17)

Barangsiapa yang melihat sesuatu yang ia benci dari penguasanya maka hendaklah ia bersabar. Barangsiapa yang meninggalkan jama’ah walau sejengkal maka dia mati dalam keadaan jahiliyyah. (Hadis Riwayat al-Bukhari, 7143 & Muslim, 1849)

Nabi Shalallahu 'alaihi wa Sallam bersabda (yang ertinya): “Sesungguhnya akan ada setelahku para pemimpin yang mementingkan diri mereka sendiri, perkara-perkara yang kalian ingkari.” Para sahabat bertanya: “Wahai Rasulullah apa yang engkau perintahkan kepada kami?” Beliau menjawab: “Hendaklah kalian menunaikan kewajiban kalian dan mintalah hakmu kepada Allah. (Hadis Riwayat al-Bukhari 13/5, Muslim 3/1472)

Imam Hasan al-Bashri Rahimahullah menyatakan: “Ketahuilah kezaliman penguasa adalah kemurkaan dari kemurkaan Allah. Kemurkaan Allah tidaklah dihadapi dengan pedang, akan tetapi dengan takwa, tolaklah dengan do’a, taubat dan menjauhkan dosa.” (
Adab, al-Hasan al-Bashri hal. 119)

Imam Ibnu Abil Izzi rahimahullah berkata:

“Adapun taat kepada penguasa tetap wajib sekalipun mereka zalim, kerana keluar dari ketaatan terhadap mereka akan menimbulkan keburukkan yang banyak melebihi kezaliman mereka. Bahkan sabar di atas kezaliman penguasa adalah penghapus dosa, melipat gandakan pahala, kerana tidaklah Allah menimpakan hal itu kecuali kerana keburukkan perbuatan kita sendiri. Balasan itu setimpal dengan perbuatan. Wajib bagi kita untuk bersunguh-sungguh meminta ampun kepada Allah, taubat dan memperbaiki diri. Maka apabila rakyat ingin membebaskan diri dari kezaliman penguasa hendaklah mereka mengawali dengan meninggalkan perbuatan zalim pada diri mereka sendiri.” (
Syarah al-Aqidah at-Thohawiyyah, 2/542) (Alangkah bagusnya ucapan Abdul Malik bin Marwan ketika berkata: “Berlaku adillah kepada kami wahai seluruh rakyat. Kalian menghendaki dari kami seperti pemerintahan Abu Bakar dan Umar, akan tetapi kalian tidak mahu berjalan bersama kami dan tidak pula mencontohi di zaman Abu Bakar dan Umar”. (Sirojul Muluk, hal.100))

6. Memberontak?!

Memberontak terhadap penguasa hukumnya adalah haram walau bagaimanapun keadaan dan keburukkan penguasa.

Rasulullah Shalallahu 'alaihi wa Sallam bersabda (yang ertinya); Sebaik-baiknya penguasa adalah yang kalian mencintainya dan mereka mencintai kalian. Kalian mendo‘akannya dan mereka mendo’akan kalian. Seburuk-buruknya penguasa adalah yang kalian membencinya dan mereka pun membenci kalian, kalian mencacinya dan mereka mencaci kalian.” Rosulullah ditanya: “Wahai Rasulullah tidakkah kita memberontak dengan pedang?” beliau menjawab: “Jangan, selama mereka masih menegakkan solat.” Apabila kalian melihat sesuatu yang kalian benci dari penguasa kalian, maka bencilah perbuatannya dan janganlah kalian mencabut ketaatan dari mereka. (Hadis Riwayat Muslim, 3/1481)

Imam al-Barbahari berkata:

“Tidak halal memerangi penguasa dan memberontak sekalipun mereka itu zalim. Tidak ada di dalam sunnah yang namanya memberontak kepada penguasa, kerana hal itu akan membawa kerosakan agama dan dunia.” (Syarhus Sunnah, hal. 78) (Imam Nawawi berkata: “Adapun memberontak dan memerangi penguasa adalah haram berdasarkan kesepakan kaum muslimin sekalipun mereka zalim dan fasiq”. (
Syarah Sahih Muslim, 12/229))

Sungguh sejarah telah mencatat kekejaman seorang yang bernama Hajjaj bin Yusuf as-Tsaqofi. Dia telah banyak membunuh jiwa, sehingga sahabat yang mulia Abdullah bin Zubair radhiyallahu 'anhu terbunuh. Lantas bagaimana Sikap para sahabat yang lain, apakah mereka menyusun kekuatan untuk memberontak? Wallahi, tidak sama sekali, bahkan mereka tetap menganjurkan untuk mendengar dan taat. Zubair bin Adiy berkata: “Kami mendatangi Anas bin Malik mengeluhkan perihal Hajjaj. Anas menjawab:

“Bersabarlah, kerana tidaklah datang sebuah zaman kecuali yang setelahnya akan lebih buruk sehingga kalian berjumpa dengan Rabb kalian, aku mendengar ini dari Nabi kalian.” (Hadis Riwayat al-Bukhari, 13/20)

Walau bagaimanapun memberontak kepada para penguasa adalah suatu yang haram dan dilarang. Akan tetapi sangat mengecewakan, kerana masih ada (ramai) orang-orang yang menyelisihi hal ini dengan lisan dan perbuatan! Bahkan ada yang begitu gigih bersekutu dengan syaitan untuk memalingkan manusia dari jalan Allah. Mereka menghasut rakyat untuk memberontak dengan melakukan pelbagai makar dan dakwah seperti demonstrasi, ceramah yang mencaci maki, dan seumpamanya kepada penguasa atas nama keadilan, demokrasi, dan amar ma’ruf nahi mungkar!!

Sesungguhnya, perbuatan mereka amat jauh menyimpang dari saranan sunnah Rasulullah dan golongan ulama Salafus soleh sendiri.

Salah satu makar/muslihat Yahudi yang membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu 'anhu selalu berwasiat kepada pengikutnya: “Mulailah dengan mencela para penguasa kalian dan tampakkanlah bahawa hal itu sebagai amar ma’ruf nahi mungkar, maka hati manusia akan condong kepada kalian, kemudian barulah ajak mereka untuk memberontak!”. (
Tarikh Rusul, 4/340 oleh Ibnu Jarir at-Thabari)

7. Mendo’akan kebaikan

Abu Utsman Said bin Ismail berkata: “Nasihatilah penguasa, perbanyakkan mendo’akan kebaikan bagi mereka dengan ucapan, perbuatan dan hukum. Kerana apabila mereka baik, rakyat akan baik. Janganlah kalian mendo’akan keburukkan dan laknat bagi penguasa, kerana keburukkan mereka akan bertambah dan bertambah pula musibah bagi kaum muslimin. Do’akanlah mereka agar bertaubat dan meninggalkan keburukkan sehingga musibah hilang dari kaum muslimin.” (
Su’abul Iman, 13/99)

Fudhail bin Iyadh berkata:

“Andaikan aku mempunyai do’a yang mustajab niscaya akan aku panjatkan untuk penguasa.” (Dikeluarkan oleh Abu Nuaim dalam al-Hilyah, 8/91)

Maka kami mengajak seluruh kaum muslimin untuk mendo’akan kebaikan penguasa kita, kerana kebaikan mereka adalah kebaikan rakyat juga. Kami menyeru kepada seluruh khatib, da’i dan alim ulama, do’akanlah kebaikan bagi para pemimpin, sama ada dalam khutbah Juma’at atau yang lain-lain kerana hal itu termasuk sunnah yang telah ditinggalkan (semakin diabaikan).

Imam al-Barbahari berkata:

“Apabila engkau melihat orang yang mendo’akan kejelekan bagi penguasa maka ketahuilah bahwa dia seorang pengikut hawa nafsu. Apabila engkau melihat orang yang mendo’akan kebaikan bagi penguasa, maka dia adalah pengikut sunnah, insya-Allah.” (Syarhus Sunnah, hal. 113)


PENUTUP

Ketahuilah wahai saudaraku, musibah yang silih berganti datang menimpa negeri kita adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan salahkan sesiapa. Jangan salahkan penguasa atau rakyatnya. Hendaknya kita memuhasabah diri terhadap kesalahan, kerana tidaklah musibah yang menimpa melainkan sebab perbuatan/perlakuan kita sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

Telah nampak kerosakan di darat dan di laut disebabkan kerana perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar) (Surah ar-Ruum [30]: 41)

Perbuatan syirik, bid’ah, maksiat masih sering kita temui dan berleuasa di dalam masyarakat kita, sedarkah kita bahawa ini adalah salah satu sebab musibah.

Lantas bagaimana agar musibah ini dapat dihilangkan/dihapuskan atau setidak-tidaknya dapat dikurangkan? Penyelesaiannya wahai saudaraku, perhatikan firman Allah sebagai berikut:

Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri... (Surah ar-Ra’d [13]: 11)

Berusahalah agar selalu taat kepada Allah, tinggalkan dosa, insya-Allah musibah ini akan hilang, negeri menjadi makmur, dan Allah pun akan memilihkan para nyang baik. (Malik bin Dinar menceritakan bahwa Hajjaj as-Tsaqafi pernah berkata: “Ketahuilah, sesungguhnya setiap-kali kalian berbuat dosa maka Allah akan menimpakan balasannya kepada penguasa kalian.” (
as-Syari’ah, hal. 38 oleh al-Ajurri))

Dikisahkan ada seorang Khawarij yang datang menemui Ali bin Abi Thalib lalu berkata:

“Wahai khalifah Ali, mengapa pemerintahanmu banyak dikritik oleh orang tidak sebagaimana pemerintahannya Abu Bakar dan Umar?!.” Sahabat Ali Menjawab:

“Kerana pada zaman Abu Bakar dan Umar yang menjadi rakyat adalah aku dan orang-orang yang sepertiku, sedangkan rakyatku adalah kamu dan orang-orang yang seumpamamu!!” (Syarh Riyadhus Sholihin, 3/43, oleh Ibnu Utsaimin). Wallahu a’lam...

sumber-http://an-nawawi.blogspot.com

No comments: